Noord-Limburgse natuur- en milieuvereniging

Dorpsstraat 8 bus 1, 3990 Peer (Grote-Brogel)

Motorcross

Kaulille moet leefbaar blijven

Kaulille heeft nu reeds overlast van zowel de straaljagers van de militaire basis van Kleine-Brogel als van het illegaal crossen in Broekerheide.

Het provinciebestuur van Limburg plant nu om dit crossterrein wettelijk te maken. Dit zou een veelvoud aan crossactiviteiten met zich meebrengen met o.a. ook op regelmatige basis georganiseerde wedstrijden in het weekend.

De overlast voor de wijde buurt en heel Kaulille mag dan ook niet onderschat worden.

Daarom willen wij ieder van u vragen uw stem te laten horen, in de eerste plaats aan ons.

Samen kunnen wij het verschil maken.

Wettelijk kader

Nergens in de Vlaamse wet- en regelgeving wordt expliciet bepaald waar motorcrossen toegestaan is of waar motorcrossactiviteiten kunnen worden ingericht. Een expliciet verbod vinden we enkel in de boswetgeving: "Het is verboden zich te verplaatsen met een gemotoriseerd voertuig in de bossen.' Vanuit de algemene bepalingen van de Gewestplannen kan men afleiden dat het de bedoeling is dat motorcrossactiviteiten plaatsvinden in recreatiegebied, eventueel in woongebied en uitzonderlijk in gebied voor openbaar nut. Diverse bepalingen uit het natuurdecreet, die niet expliciet over motorcross gaan, zorgen ervoor dat motorcrossactiviteiten wettelijk onmogelijk kunnen doorgaan in natuurgebied.

Geschiedenis

foto motorcross 1Op de Broekerheide in Kaulille, gelegen aan de grens met Grote-Brogel, is de gemeente Bocholt eigenaar van een perceel grond van ongeveer 5 ha. In het Gewestplan Neerpelt-Bree is het perceel ingekleurd als natuurgebied en ressorteert dus onder het natuurdecreet. Bovendien ligt het binnen het EG-Vogelrichtlijngebied nr. 17. Een studie van LISEC (Limburgs Studiecentrum voor Toegepaste Ecologie) omschreef het gebied als "biologisch zeer waardevol" en in een advies van AMINAL wordt het vermeld als een gebied met "een hoge landschappelijke waarde" en "een belangrijk avifaunistisch gebied". Zij stelden ook dat "geluidshinder er nadelig is voor de aanwezige vogelsoorten, vooral tijdens het broedseizoen." In de 80er jaren werd het perceel ingericht als crossterrein. Dit was een overtreding op het toen van kracht zijnde vegetatiebesluit dat wijziging van vegetatie in natuurgebied vergunningsplichtig maakte. En die natuurvergunning hadden de motorcrossers niet. Door de juridische strijd van Werkgroep Isis werd in eerste instantie het aantal wedstrijden en oefenritten beperkt. Werkgroep Isis eiste echter een volledig verbod gezien de schending van de natuur- en boswetgeving. Een volgend succes was de weigering van de aangevraagde vergunning voor een permanente omloop. In de periode daaropvolgend omzeilden de motorcrossverenigingen en de gemeente Bocholt echter de milieuwetgeving.

Vergunningen

Motorcrossers moeten beschikken over diverse vergunningen omwille van de invloed die ze hebben op de omgeving. De geluidshinder vereist een milieuvergunning, de niveauwijzigingen vereisen een bouwvergunning en de wijziging van vegetatie vereist een natuurvergunning. En er is nog een vergunning nodig, de bestemmingswijziging volgens art. 145bis §2 van het decreet RO Vlaams Gewest en art. 2§1 van het Besluit van de Vlaamse regering van 14 april 2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen. De tijdelijke vergunningen die door de gemeente werden afgeleverd gaven verkeerdelijk de indruk dat het hier een feitelijke, permanente omloop betreft. Ondanks dat Werkgroep Isis kon bekomen dat er niet langer wedstrijden doorgang konden vinden in dit waardevolle natuurgebied zijn de overtredingen nog lang niet van de baan. Blijvende problemen tot op de dag van vandaag zijn het veelvuldig (wild)crossen en het illegale onderhoud van de omloop. Beide activiteiten zijn schendingen van de reeds aangehaalde wet- en regelgevingen.

Hier lieten wij het niet bij zitten. Zo reageerden we in oktober 2005 op het Tv-journaal, waarin gesteld werd "dat er in Limburg weinig weerstand was tegen de geplande motorcrossterreinen" en stuurden we in juli 2006 een nieuwe klachtenbrief naar het Agentschap voor Natuur en Bos. Ondanks zoveel inbreuken is het potentieel om de oorspronkelijke natuurwaarde te herstellen nog aanwezig.

Recente ontwikkelingen

Sinds het motorcrossgebeuren opgenomen is in de structuurplanning, maakt het dossier een heel nieuwe ontwikkeling door. Men wenst in Vlaanderen een aantal motorcrossterreinen aan te duiden en te legaliseren. In het herziene Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen eist de Vlaamse overheid dat Limburg minstens 1 terrein legaliseert voor de motorcrosssport. De provincie Limburg gaat echter een stap verder in heeft in zijn Ontwerp Herziening Structuurplan Limburg opgenomen dat het 4 terreinen wenst waar voor de verdere toekomst wettelijk mag gecrosst worden. Intussen zijn Horensbergdam (Genk) en Heeserbergen (Lommel) al in kannen en kruiken. Het dossier van het crossterrein in Waterloos is het onderwerp van een lange juridische strijd en nu bereidt de provincie zich voor om Broekerheide te Kaulille aan te pakken.

Lommel is slechts een boogscheut van Bocholt, waarom moet er hier dan nog een extra omloop zijn? Bovendien eist Vlaanderen van Limburg "minimum 1 crossterrein". Maar de provincie Limburg heeft in haar Ontwerp Aanvullend Structuurplan aangeduid dat ze 4 legale crossterreinen willen realiseren. Het schepencollege van Bocholt zegt zich neer te leggen bij de beslissing van de provincie. Het is dus de provincie die het roer in handen heeft en die zinnens is het natuurgebied en de rust van de omwonenden op te offeren voor een extra jaarrond crossgebeuren met regelmatig georganiseerde wedstrijden.

Wat indien crossen wettelijk toegestaan gaat worden te Broekerheide, Kaulille?

foto motorcross 2Vliegtuigen in de week, motorcrossers in het weekend en in de zomer 's avonds. Bewoners van de verre omgeving die kunnen leven met de overlast die het illegale crossen tot op heden veroorzaakte moeten beseffen dat bij legalisering van het terrein de activiteiten zullen verveelvoudigen. Vele weekenden zullen er georganiseerde wedstrijden plaatsvinden, met veelvuldig oefenen in de week ervoor. En wat met verkeers- en parkeerproblemen, olieverversing en achtergelaten afval in de omgeving…?

Onze Vlaamse jongeren die kiezen voor motorsport als hobby moeten gelegenheid krijgen tot uitoefenen van hun sport, maar niet in natuurgebied. Horensbergdam en Heeserbergen liggen niet op het einde van de wereld. Bovendien blijkt dat de Belgische crossers momenteel slechts een fractie vormen van de gebruikers van het terrein in Kaulille. Nederlanders, Scandinaven en Oost-Europeanen gebruiken nu reeds veelvuldig Broekerheide om te oefenen en te testen als er ergens officiële crosswedstrijden van de diverse bonden in de wijde omgeving georganiseerd worden. Wat gaat dat geven als het ook nog eens allemaal toegestaan is?

Wat staat er te gebeuren en wat kan u doen?

Werkgroep Isis volgt de zaak op, o.a. gesteund door Limiko (Limburgse MilieuKoepel). Wij trachten u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de situatie. Maar niet alle informatie bereikt ons. Dus willen we iedereen vragen om ogen en oren open te houden. Het is belangrijk dat u en wij onze mening laten horen. Het maakt een verschil, geloof ons vrij.

Daarom willen we u met deze vragen ons uw mening te laten kennen. Woont u toevallig in de buurt, kent u het terrein of ondervindt u hinder, laat het ons dan weten.

Het zou een zeer goed idee zijn als er een buurtcomité kon opgericht worden. Samen kunnen wij dan onze stem laten horen.

WAT VINDT U VAN HET CROSSTERREIN IN KAULILLE EN DE PLANNEN VAN DE PROVINCIE LIMBURG OM WETTELIJK CROSSEN MET GEORGANISEERDE WEDSTRIJDEN TOE TE LATEN?

LAAT HET ONS WETEN VIA DE CONTACTPAGINA

Links

Bekijk volgende recente filmpjes en berichten uit de pers in verband met deze aangelegenheid:

http://www.tvl.be/nl/2011-02-10/reacties-op-motorcrossplan/
http://www.tvl.be/nl/2011-02-10/provincie-heeft-motorcrossplan-met-4-circuits/
http://www.hbvl.be/limburg/toch-weer-crossen-in-waterloos-en-kaulille-2.aspx?cmt=all#rcomments
http://www.hbvl.be/limburg/maaseik/minister-muyters-ziet-nieuw-crossplan-zitten.aspx